Комисија за обезбеђење квалитета

Штампа

 

У циљу праћења, контроле, обезбеђења и унапређења квалитета, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи је образовао Комисију за обезбеђење квалитета као стручно и саветодавно тело Наставно-научног већа у области обезбеђења квалитета, и то у следећем саставу: проф.др Данко Милашиновић, проф.др Смиљка Исаковић, доц.др Снежана Милићевић, доц.др Дарко Димитровски, др Александра Радовановић, Невена Васовић, Радован Крљар и представници студената Борис Ајдуковић и Сузана Медаровић. За председника Комисије именован је проф.др Данко Милашиновић, а за секретара Комисије именована је Невена Васовић.
Надлежности Комисије за обезбеђење квалитета се одређују Правилником о обезбеђењу квалитета, а то су:
1. припрема предлог Стратегије за обезбеђење квалитета и сачињава акционе планове за спровођење Стратегије;
2. промовише изградњу културе квалитета на Факултету;
3. припрема предлоге побољшања стандарда, процедура и метода провере квалитета, у складу са стандардима Националног савета за високо образовање;
4. планира и припрема активности везане за праћење, управљање и контролу квалитета на Факултету, према годишњем плану рада;
5. разматра извештаје о редовном самовредновању Факултета;
6. подноси извештај Наставно-научном већу о стању у области квалитета, најмање једном годишње;
7. предлаже по потреби ванредно самовредновање у појединим областима;
8. предлаже спољашњу проверу квалитета и пружа стручну помоћ у припреми документације за акредитацију пред надлежним органом;
9. прати остваривање Стратегије, стандарда и процедура обезбеђења квалитета ипредлаже мере за отклањање уочених слабости, у циљу побољшања квалитета;
10. образује радна тела Комисије, у складу са пословником о раду Комисије;
11. доноси пословник о своме раду;
12. обавља и друге послове од значаја за унапређење квалитета студијских програма, наставе и услова рада.

Комисија за обезбеђење квалитета је у школској 2013/14 години усвојила следећа документа:
1. Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитетана Факултету захотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи за период од 3 године, којим се ближе утврђују циљеви, мере и активности које ће се предузети за правовремено остварење очекиваних резултата.
2. Пословник о раду Комисије за обезбеђење квалитета Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, којим се уређује начин припреме, вођење седница, начин рада и одлучивања Комисије за обезбеђење квалитета и њених радних тела, као и друга питања од значаја за рад Комисије за обезбеђење квалитета.
3. Извештај Комисије за обезбеђење квалитета у коме је приказано стање у области квалитета на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.

Извештај комисије за обезбеђење квалитета можете преузети ОВДЕ.

   Извештај о стању у области квалитета за школску 2014/2015-ту годину

   Извештај о стању у области квалитета за школску 2015/2016-ту годину

   Извештај о самовредновању

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker