Акредитован студијски програм Гастрономски менаџмент на основним академским студијама

Штампа


Уверење о акредитацији студијског програма Гастрономски менаџмент

Списак предмета студијског програма Гастрономски менаџмент

Основне академске студије Гастрономски менаџмент, трају четири године и имају 240 ЕСПБ бодова.  Студијски програм је настао као одговор на савремене светске трендове у области гастрономије и глобализације проблема исхране, што за резултат има увођење бројних здравствено-безбедносних, технолошких, нутриционистичких и других стандарда, а ради развоја гастрономије као значајног сегмента туристичке делатности.

Значај овог студијског програма је у пружању могућности студентима да стекну широк спектар најсавременијих теоријских сазнања и практичних вештина, релевантних за успешно управљање и руковођење хотелско-туристичким и угоститељским објектима.

Поред креирања и стварања образовних профила који су тражени на тржишту рада, што подразумева њихово брзо запошљавање, сврха овог студијског програма јесте и оспособљавање студената за наставак студија на мастер и докторским студијама из области гастрономскиг менаџмента.

Сврха реализације студијског програма Гастрономски менаџмент је:   

 • образовање младих  стручњака, спремних да се по завршетку школовања активно укључе у извршавање послова и радних задатака за које су школовани, чиме се ствара кадровска основа у региону у области гастрономског менаџмента;
 • савремен и међународно евалуиран студијски програм, усаглашен са потребама тржишта, пружиће студентима знања и вештине и развити компетенције за обављање послова у области гастрономије;
 • свршени студенти биће оспособљени да управљају угоститељским делатностима и да се непосредно ангажују у читавом низу активности у угоститељским организацијама, преносећи искуства и позитивну праксу савремених угоститељских система;
 • дугогодишња сарадња Факултета са бројним хотелским и угоститељским предузећима  у којима студенти обављају стручну праксу додатно доприноси креирању младих стручњака са одговарајућим компетенцијама.

Циљеви студијског програма Гастрономски менаџмент су да студентима омогуће:

 • стицање теоријског знања и практичних вештина кроз извођење практичних вежби у различитим угоститељским објектима;
 • да сагледају место, улогу и значај  гастрономије у савременој угоститељској делатности;
 • да сагледају значај креативне гастрономије у задовољавању туристичких потреба;
 • упознавање са карактеристикама националне и међународне гастрономије;
 • коришћење савремене технологије у процесу рада, праћење савремених кулинарских токова и спровођење квалитетне кулинарске и гастрономске услуге;
 • да обављају послове набавке, пријема и складиштења сировина за производњу хране;
 • да планирају, организују, воде и контролишу извршење задатака у кухињама хотелијерске и ресторатерске индустрије;
 • да планирају, организују, воде и контролишу извршење задатака у кухињама социјалног угоститељства (болнице, војска, затвори, студентски и ученички ресторани);
 • стицање знања за управљање малим и средњим предузећима и установама у којима кухиње имају значајну улогу;
 • упознавање са значајем оснивања малих и средњих угоститељских предузећа која се баве производњом и послуживањем хране;
 • покретање сопственог бизниса у области гастрономије;
 • упознавање са значајем исхране, са енергетском и физиолошком вредношћу хране, операцијама за припремање намирница животињског и биљног порекла за потребе угоститељства;
 • упознавање са исхраном појединих популација у зависности од поднебља, обичаја, навика, религија, здравственог стања за потребе угоститељства;
 • оспособљавање за рационално и економично коришћење хране и материјала за постизање квалитета услуга;
 • упознавање са улогом микроорганизама у производњи, чувању и кварењу прехрамбених намирница;
 • упознавање са начином на који исхрана утиче на здравље људи;
 • упознавање са стандардизацијом и системима квалитета, организацијом контроле у  прехрамбеној производњи,  као и методама које се користе за контролу квалитета намирница;
 • оспособљавање за савремену комуникацију на страним језицима у туризму и угоститељству;

Овако конципиран студијски програм пружа студентима могућност избора различитих видова запослења. Такође, завршетком основних академских студија, студент стиче квалитетна знања и могућност да се може определити за наставак свог стручног и научног усавршавања кроз студијске програме другог циклуса.

Компетенције дипломираних студената на студијском програму Гастрономски менаџмент омогућавају обављање широког спектра пословних активности у хотелско-туристичким објектима, угоститељским објектима, бањско-климатским лечилиштима, специјалним болницама, wellness и spa центрима у земљи и иностранству.

На студијском програму ''ГАСТРОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ'' 20 студената се финансирају из буџета, од укупно 50 студената.

2012. www.hit-vb.kg.ac.rs; хит-вб.кг.ак.срб
Free Joomla Templates by Joomla 2.5 Template Maker